Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính 6 tháng 2020 của Nhóm Công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Công bố thông tin bất thường 2019


Công bố thông tin định kỳ

1. Báo cáo tài chính 6 tháng của Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020).

    Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây

2. Báo cáo tài chính 6 tháng của Tổ hợp Công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020).

    Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây