Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019

Công bố thông tin bất thường 2019


1. Báo cáo tài chính 06 tháng của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2019 đến ngày 30/6/2019)

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây


2. Báo cáo tài chính 06 tháng của Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty Thuốc lá Sài Gòn

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/1/2019 đến ngày 30/6/2019)

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây