Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Thông báo về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên và Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Công bố thông tin bất thường 2019


Công bố thông tin bất thường

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn thông báo v/v thay đổi người quản lý: Ông Nhâm Minh Thuận - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn kể từ ngày 15/12/2020.

Vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây