Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Đảng - Đoàn thể

Hội nghị sơ kết một năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Ngày 31/08/2017, tại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Phương Đông – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty, Chủ tịch HĐTV chủ trì hội nghị.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả bước đầu đạt được sau 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đề ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hầu hết các đảng viên trong đảng bộ đã lĩnh hội nghiêm túc và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Công ty. Việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện văn hóa doanh nghiệp và công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần CB CNV trong Công ty ngày một nâng lên.

Trong buổi sáng cùng ngày, Công ty đã kết hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty, đảng viên cơ quan văn phòng đại diện Tổng Công ty và các đơn vị bạn trong Tổng công ty.  

Tham dự buổi họp Nghị quyết, có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, các đơn vị bạn trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phía Nam.
Hội nghị đã được lắng nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành quán triệt và triển khai nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10, 11, 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng (Khóa XII). Đặc biệt, Thạc sĩ nhấn mạnh nội dung cơ bản của Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Một số hình ảnh ghi nhận tại hội nghị: