Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Báo cáo tài chính năm 2017

Công bố thông tin định kỳ 2018


1. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Xem tài liệu đính kèm tại đây


2. Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổ hợp Công ty mẹ - con Công ty Thuốc lá Sài Gòn

(Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Xem tài liệu đính kèm tại đây