Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty (Bà Nguyễn Đình Loan Phương) kể từ ngày 15/01/2021

Công bố thông tin bất thường 2019


Công bố thông tin bất thường

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn thông báo v/v ban hành quyết định số 06/QĐ-TLSG ngày 15/01/2021 v/v bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Đình Loan Phương - Chánh Văn Phòng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 15/01/2021.

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây