Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Tin tức

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

Công bố thông tin định kỳ 2018


Công bố thông tin định kỳ

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn trân trọng công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây

*Thay đổi lần 1 (ngày 25/6/2018): Cập nhật văn bản KH1585-TLSG được Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phê duyệt lại ngày 08/6/2018 và thay cho văn bản KH1521-TLSG đã công bố ngày 01/6/2018.