Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

Sơ đồ tổ chức

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 02 chi nhánh ở Ninh Thuận, Hà Nội và 05 công ty con, bao gồm: Thuốc lá Đồng Tháp, Thuốc lá An Giang, Thuốc lá Cửu Long, Thuốc lá Bến Tre và Thuốc lá Long An.

Sơ đồ tổ chức tổ hợp Công ty mẹ - con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

 

Cơ cấu tổ chức của Công ty Thuốc lá Sài Gòn bao gồm Hội đồng thành viên và các đơn vị trực thuộc Hội đồng thành viên, cùng 03 phân xưởng sản xuất, 15 phòng ban nghiệp vụ và 08 đơn vị phụ trợ dưới quyền điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc. 

Sơ đồ tổ chức Công ty Thuốc lá Sài Gòn

 

CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ & PHÒNG BAN

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hội đồng thành viên là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, có chức năng quản lý hoạt động của Công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam về sự phát triển của Công ty và các nhiệm vụ được giao. 

  • Ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch Hội đồng thành viên
  • Ông Châu Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên
BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc là cơ quan điều hành trực tiếp các hoạt động của Công ty, có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty và Hội đồng thành viên giao phó. Ban Giám đốc của Công ty gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

  • Ông Châu Tuấn - Giám đốc
  • Ông Trịnh Xuân Quang - Phó Giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Nga - Phó Giám đốc
BAN KIỂM SOÁT

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty, giám sát mọi hoạt động trong Công ty, dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả hoạt động của Công ty.

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên Công ty.

BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Tham mưu cho Hội đồng thành viên, giám sát mọi hoạt động trong Công ty, dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống rủi ro gắn liền với tất cả hoạt động của Công ty.  

VĂN PHÒNG

Văn phòng có chức năng giúp việc cho Lãnh đạo Công ty về các lĩnh vực công tác hành chính, quản trị, văn thư - lưu trữ phục vụ cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, theo quy định của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Nhà nước.

PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực: tổ chức bộ máy quản lý điều hành sản xuất - kinh doanh; công tác lao động và tiền lương; công tác cán bộ; chế độ chính sách đối với người lao động.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty thực hiện quản lý về các lĩnh vực tài chính, kế toán, giá cả theo các quy chế tài chính nội bộ Công ty, Tổng Công Ty và của Pháp luật quy định.

PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện kế hoạch, cụ thể: kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất; kế hoạch cung ứng và thực hiện cung ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hoá chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHÒNG TIÊU THỤ

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc khai thác tiềm năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, đẩy mạnh năng lực phân phối và phương pháp triển khai của đội ngũ tại địa bàn.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc hoạch tạo hình ảnh phát triển thương hiệu; Nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược marketing khai phá nhu cầu tiêu dùng và cơ hội tiêu dùng mới; Quản lý các hoạt động hỗ trợ bán hàng.

PHÒNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác quản lý về mặt kỹ thuật, quy trình an toàn lao động nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và phát triển.

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm; Nghiên cứu, cải tiến, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất thuốc lá điếu;

Phát triển sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện có phù hợp với xu thế thay đổi của thị trường. 

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Tham mưu cho Lãnh đạo công ty về việc xây dựng và ban hành công thức phối chế trong sản xuất. Kiểm tra hương liệu và hóa chất, tham gia giám sát chất lượng chủng loại nguyên liệu nhập kho, giám sát quy trình công nghệ sản xuất sợi, quy trình chế biến nguyên liệu.

PHÒNG PHÂN TÍCH

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các thiết bị đo, máy thí nghiệm của Công ty và tổ chức kiểm định chất lượng các mẫu nguyên liệu, vật tư, hàng hóa và cung cấp kết quả độc lập, khách quan cho các đơn vị tại Công ty mẹ và các Công ty con.

PHÒNG KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU

Tham mưu cho Lãnh đạo trong công tác kiểm tra chất lượng nguyên liệu, vật liệu đầu vào trước khi nhập kho đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về hoá, lý, cảm quan đã quy định.

PHÒNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẦM (KCS)

Kiểm tra việc chấp hành quy trình công nghệ trong tất cả các công đoạn sản xuất đến sản phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty đã ban hành.

PHÒNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tham mưu cho lãnh đạo Công ty lập kế hoạch đầu tư, xây dựng hằng năm và từng thời kỳ. Tổ chức và thực hiện công tác đầu tư, xây dựng, quản lý, sửa chữa, bảo trì các công trình kiến trúc và xây dựng.

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

Phòng Xuất Nhập khẩu có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều hành và quản lý kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Pháp luật và các quy định của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chịu trách nhiệm quản trị hệ thống cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin; vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, cải tiến hệ thống phần mềm, mạng nội bộ, website, và triển khai các giải pháp marketing online - thương mại điện tử tại Công ty. 

BAN ĐỘNG LỰC

Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty về quản lý chuyên môn vận hành về điện, điện tự động, điện lạnh, lò hơi, máy nén, bơm chân không, … (gọi chung là động lực), ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất kinh doanh an toàn và hiệu quả nhất. 

BAN QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG (ISO)

Tham mưu cho lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

CÁC PHÂN XƯỞNG

Tổ chức, sắp xếp bố trí lao động theo các công việc, trên cơ sở máy móc thiết bị được giao, sản xuất ra các loại sản phẩm đúng tiêu chuẩn chất lượng theo kế hoạch của Công ty giao, đảm bảo an toàn và tiết kiệm. Công ty gồm có 03 phân xưởng:

  • Phân xưởng Sợi : Sản xuất chế biến sợi thuốc lá các loại. 
  • Phân xưởng Vấn bao: Sản xuất các loại thuốc bao mềm, bao cứng.
  • Phân xưởng Cơ khí: Sản xuất gia công phụ tùng cơ khí. Sửa chữa, lắp đặt máy móc thiết bị.
KHO VẬN

Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện xuất nhập, bảo quản số lượng và chất lượng các chủng loại hàng hóa tại hệ thống kho. Quản lý phương tiện và tổ chức phục vụ vận chuyển hàng hóa/đưa đón CBCNV đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty. 

ĐỘI BẢO VỆ

Thực hiện công tác Bảo vệ - Tự vệ – PCCC, nhằm bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

TRẠM Y TẾ

Thực hiện việc quản lý về tình hình sức khỏe tổng quát của CBCNV; thực hiện công tác Y tế trong Công ty đảm bảo phục vụ sản xuất và công tác theo Luật lao động.

NHÀ ĂN

Phục vụ bữa ăn giữa ca cho CBCNV Công ty; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của ngành Y tế; số lượng và chất lượng dinh dưỡng tốt nhất trong định mức tài chính được giao.